ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany společnosti Verdalit spol. s r.o., se sídlem v Táboře, Kostnická 205, 390 01 Tábor,IČ: 280 79 451 tel.: 723117704, e-mail: info@bydlitedoma.cz, www.bydlitedoma.cz (dále jen jako „Zprostředkovatel“) a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o realitním zprostředkování se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou o realitním zprostředkování, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Smlouva o realitním zprostředkování spadá pod režim OZ;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě o realitním zprostředkování (tj. za tzv. sjednanou doporučenou cenu);
 • Smlouva o realitním zprostředkování se uzavírá na dobu určitou 6-ti měsíců resp. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; vždy podle konkrétního ujednání;
 • Návrhy Smluv o realitním zprostředkování jsou uveřejněny na adrese VZORY DOKUMENTU;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané – procento ze skutečné ceny (bude uvedena ve Smlouvě o realitním zprostředkování); V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou rovněž ve Smlouvě o realitním zprostředkování.
 • Provize nebude zatížena daní z přidané hodnoty 21% (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, jelikož nejsme plátci této daně;
 • Provize bude splatná nejpozději do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem), celé úhradě kupní ceny (pokud nebude sjednáno jinak) a návrh na vklad práva byl podáno na příslušný katastrální úřad;
 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od této smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o koupi (nájem, podnájem) předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Smlouvě o realitním zprostředkování. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování:


Oznámení o odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování

Verdalit spol. s r.o., IČO: 280 79 451, se sídlem: Kostnická 205, 390 01 Tábor

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o realitním zprostředkování ze dne …., vztahující se k nemovitým věcem …………………….., vedeným v k.ú. ……………….

Jméno a příjmení: …
Adresa: …
Datum: …
Váš podpis:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Realitní kanceláře jsou uveřejněny na stránkách www.bydlitedoma.cz

V Táboře dne 1.6. 2020 ………………………… (Zprostředkovatel)

 

Login

Register

terms & conditions